Nyt om dræn og pumper

August 2016

Foreningens spildevandsledninger har overordnet set ingen problemer. Det er resultatet af tv-inspektionen i juni. Dog er der specielle bemærkninger for enkelte blokke. Kontakt bestyrelsen, hvis du ønsker at se de komplette rapporter.

Juni 2016

Samtlige kloakledninger spules fra 14. juni, og der bliver foretaget en tv-inspektion. Alle omfangsdræn bliver herefter spulet, og i den forbindelse spules også regnvandsbrønde og ledninger.

August 2015

Pumpestationen ved Blålersvej 72 er nu tilsluttet Fredensborg Forsynings trykledning i Nivåvej. Dermed er overdragelsen af pumpen fra grundejerforeningen til Fredensborg Forsyning endelig afsluttet.

April 2015

December 2014

Deklaration for pumpen ved Blå 72 i forbindelse med Fredensborg Forsynings overtagelse mangler at blive tinglyst. Der skal fremskaffes originale vedtægter og udskrift fra sidste generalforsamling med originale underskrifter. Den proces er i gang.

Oktober 2014

På den ekstraordinære generalforsamling 21. oktober blev forslaget om godkendelse af overdragelsesaftale med Fredensborg Forsyning om pumpen ved Blå 72 enstemmig vedtaget.

September 2014

Efter næsten to års arbejde er det lykkedes at forhandle en tilfredsstillende overtagelsesaftale og deklaration med Fredensborg Forsyning under medvirken af advokat fra Valdal og borgmesteren.

Overtagelsesaftalen er allerede underskrevet af direktøren for Fredensborg Forsyning og borgmesteren. Begge udkast skal endelig godkendes på en ekstraordinær generalforsamling, som meget snart vil blive indkaldt.

Juni 2014

Der er nu mellem GF (støttet af Valdal advokat) og Fredensborg Forsyning opnået enighed om en overtagelseserklæring af pumpen udfor Blålersvej 72.

Der mangler nu enighed om deklaration. Det udestående problem er et spørgsmål om "gæsteprincip", som Valdal har advaret os om. Fredensborg Forsynings rådgivers tilbagemelding afventes.

Når bestyrelsen kan godkende udkast til deklaration skal den og overtagelseserklæringen godkendes på en ekstraordinær generalforsamling.

Juni 2013

Blålersvej og Rødlersvej er offentlige veje, som hører under kommunen. Er der problemer med afløb på vejene, så skal kommunen (park og vej) kontaktes. Kontroller mindst årligt afløbet på taget, så regnvandet kan løbe frit ned i nedløbsrøret. 

Maj 2013

Vi har haft LMJ til at tv-inspicere alle vore dræn og som særlig opgave kloakrør hos RØD 1-14. Vi afventer analyse af rapporterne. LMJ's mundtlige tilbagemelding på inspektionen af kloaksystemet hos RØD 1-14 er, at der ikke skulle være problemer.  

På den store legeplads etableres dræn i perioden mandag den 27. maj til fredag den 31. maj. Der vil være gravemaskiner m.m. på græsarealet og det er ikke tilladt at færdes på byggepladsen.

Maj 2010

Der er i den seneste tid gennemført eftersyn af drænpumperne. Der blev ikke fundet nye problemer. Drænudvalget udarbejder forslag til justeret 4-årsplan inden sommerferien.

Nedenstående rapport "Rapport vedrørende vandindtrængen, dræn, ledninger, ansvar etc." i bebyggelsen blev udarbejdet af et udvalg i grundejerforeningen i 1995 og finder stadig anvendelse. Om udvalget og rapporten hedder det bl.a:
"..., hvis kommisorium primært skulle være at granske forholdene omkring bebyggelsens omfangsdræn og dermed forbundne vandindtrængningsproblemer. Samtidig er ejer- og ansvarsforhold omkring bebyggelsens øvrige ledninger og rørføringer søgt belyst."